Lot a jeho žena - ÚTĚK ZE SODOMY

Kód: H104
5 Kč
Skladem (297 ks)

Proč se města Sodoma a Gomora stala symbolem naprosté mravní zpustlosti? Znáte původ úsloví „dštít oheň a síru“ anebo „zůstat stát jak solný sloup“? Odpovědi na tyto otázky najdete v tomto letáčku.

Formát A5, 4 str.

Detailní informace

Detailní popis produktu

„Sodoma, Gomora…“ – tak obyčejně komentujeme nemravný a nezřízený život. Pokud říkáme, že někdo na někoho „dští nebo chrlí oheň a síru“, vyjadřujeme tím, že ho prudce napadá, haní a deptá. Když někdo úplně znehybní, strne, říkáme, že „stojí jak solný sloup“. Sloup je strnulý, nehybný, ale proč zrovna solný? Tato všechna úsloví mají svůj původ v biblickém příběhu o Sodomě a Gomoře – měst, která pro svou strašlivou morální zvrácenost byla Bohem odsouzena ke zkáze. Nelze se co divit, vždyť v konečném důsledku by stejně dospěla k totální degeneraci. Když měla být Sodoma vyhlazena, byli Lot a jeho rodina jediní, kdo měli být zachráněni. Bůh k nim proto vyslal posly, aby je vyvedli z tohoto města. Bylo jim řečeno: utečte a neohlížejte se zpět. Lotova žena však výzvy neuposlechla. Ohlédla se a proměnila se v solný sloup. A tak se solný sloup stal viditelným a trvalým znamením záhuby.

Jako v ráji

Sodoma se rozprostírala v překrásném Jordánském údolí. Byla obklopena neobyčejně úrodnou rovinou. Moábské hory zadržovaly drsný východní vítr, slunce vrhalo paprsky do tohoto nejnižšího údolí světa a Jordán zavlažoval krásnou, úrodnou zem. Vypadala jako zahrada Hospodinova. Nikdy tam nepadal sníh jako na Hebrónských výšinách. Po celý rok tu nacházel dobytek hojnost potravy. V tomto překrásném údolí a bohatém městě žil Lot se svou rodinou. Dařilo se mu v Sodomě velmi dobře. Dobytka mu přibývalo a jeho pokladnice se plnila zlatem. Ale Lot měl v Sodomě také svůj kříž, a ten byl doopravdy hodně těžký. Byli to sodomští obyvatelé, kteří se úplně odvrátili od Hospodina. Dělali věci, které jsou v Božích očí zlé. S náboženskými úkony spojovali nepřirozené pohlavní neřesti. Kněží a kněžky se oddávali ve svatyních kultické prostituci. Pro Lota bylo velmi těžké se dívat na tyto věci. Nejednou napomínal lidi, aby si uvědomili, že je tu živý Bůh, který všechno vidí a slyší. Ale oni se mu jen vysmívali a nebrali jeho varování vážně.

Tajemná návštěva

Jednoho dne seděl Lot v sodomské bráně. V tom přicházeli k němu dva muži. Lot poznal, že jsou to cizinci. Hned vstal, vyšel jim vstříc, poklonil se jim a pozval je do svého domu. Lotova žena napekla narychlo podpopelné chleby a nabídla jim jídlo. Sotva však Lotovy dcery připravily stůl, ozval se venku dupot a řev. Kdosi zabouchal vší silou na dveře a už také házeli do oken kamení. Někdo křičel: „Kde jsou ti muži, kteří přišli k tobě na noc? Ven s nimi, ať je poznáme“. Lot k nim vyšel, ale dveře pro jistotu za sebou zavřel. A řekl: „Bratří moji, nedělejte prosím nic zlého. Hleďte, mám dvě dcery, které muže nepoznaly. Jsem ochoten vám je vyvést a dělejte si s nimi, co se vám zlíbí. Jenom nic nedělejte těmto mužům! Vešli přece do stínu mého přístřeší.“ Oni však spustili křik: „Táhni! Sám jsi cizák. Kdoví odkud jsi přišel a budeš nám tu rozkazovat! Dej si pozor, ať s tebou nenaložíme ještě hůře než s nimi!“ Obořili se na Lota, a chystali se vyrazit dveře.Vtom cizinci vtáhli Lota do domu a zavřeli dveře. Muže, kteří byli u vchodu do domu ranili slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod. Cizinci řekli Lotovi: „Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je pryč. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Bohem tak velký, že nás Bůh poslal, abychom ho zničili.“ Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: „Utečte pryč, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu.“ Ale zeťům to připadalo, jako by žertoval. Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: „Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul.“ Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery, vyvedli je a dovolili jim odpočinout až za městem.

Záchrana věrných

Tak velká byla shovívavost Boží s nimi. Když je Hospodin vyváděl ven, řekl Lotovi: „Uteč na horu, abys nezahynul. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj.“ V tu chvíli Lot úplně nechápal, z jakého nebezpečí jej Bůh zachraňuje. Mezitím vycházelo slunce nad zemí. Bůh začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Tak zničil města, celý okrsek, obyvatele měst, i to co rostlo na polích. Lotova žena byla v myšlenkách stále v Sodomě u bohatství, které museli v domě zanechat. Co se s ním stane? Cožpak všechno všecičko musíme ztratit? Zapomněla na výstrahu, zastavila se a ohlédla. Co uviděla? Město zmizelo v moři plamenů, které dosahovaly až k nebi. Její srdce zmrtvělo hrůzou. V tom okamžiku ji zasáhla smrt. Její tělo bylo pak pokryto vrstvou soli, takže se proměnilo v solný sloup. Lot a jeho dcery byli zachráněni.

Sodoma – symbol neřesti

Města Sodoma a Gomora se stala běžným symbolem neřesti, prostopášnosti a mravní zpustlosti. Sodomie je dnes dokonce označením pro pohlavní styk se zvířaty. Život a demoralizující vliv Sodomy ukazuje Lotova zvrhlá nabídka dát vlastní dcery mužům, kteří se v noci domáhají vyvedení Lotových hostů, aby je znásilnili. Když se Lot rozhodl pro přebývání v tomto městě, zdála se mu celá krajina jako zahrada Hospodinova. Domníval se, že zde najde ráj na zemi. Jak může zdání klamat! Navenek je vše v pořádku, ale uvnitř hlodá červ zvrácenosti. Sodoma už neexistuje, ale její jméno žije dál jako varování. Nabízí se otázka. Jaká je mravní úroveň v našich městech v dnešní době? Nebude muset Bůh opět tvrdě zasáhnout? To ať si každý odpoví sám. Podle Bible byla obě města zničena tak, že „Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo“ (Bible, 1. Mojžíšova 19, 24).

Tato zpráva nedává archeologům spát, ale i přes všechnu snahu se zničená města nepodařilo nalézt. Byl vysloven závěr, že pokud města existovala, budou asi pod hladinou Mrtvého moře. Nedávno se však objevila zpráva, že útvary v pustých místech kolem Mrtvého moře považované dosud za přírodní scenérii, jsou vlastně zpopelněné pozůstatky bývalých biblických měst. To, že se kontury staveb mohly uchovat po dobu téměř 4 tisíc let, bylo možné proto, že na popel spálené stavby jsou při povrchu zčásti ztvrdlé, a také díky malým srážkám v této suché oblasti. A co víc: rozpadlé kusy popela jsou doslova posázeny tisíci malými kuličkami zpola vyhořelé síry! Kdysi prosperující města byla zničena dokonale, bez možnosti dalšího růstu vegetace.

V okolí Mrtvého moře se těžila jedna důležitá přírodní stavební surovina (píše o tom Bible i mnozí historici, jako např. židovský kněz a učenec Flavius Josephus). Krajinou vedly trasy karavanních cest, obchodníci tuto surovinu skupovali a okolní města, jako byla Sodoma a Gomora rychle bohatla. Název této suroviny a způsob výskytu je předmětem naší tajenky v přiložené křížovce.

Kompletní sérii doposud vydaných letáčků řady „Galerie biblických postav“ nabízíme v pěkném obalu – složce s klopami, s možností vkládat nové letáčky této řady. Může také posloužit jako malý dárek. Složku s doposud vydanými tituly Vám nabízíme pod objednacím kódem HS1

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Biblické postavy
Hmotnost: 0.008 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: