Šalomoun – slavný a moudrý král

Kód: H127
5 Kč
Skladem (>500 ks)

Letáček nám přibližuje krále Šalomouna, který byl znám svou moudrostí a zbožností. Dobrý začátek však ještě neznamená dobrý konec. Jeho selhání mělo krutý dopad na celé Izraelské království.

Formát A5, 4 str.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jednou přišly ke králi dvě ženy, aby je rozsoudil. Bydlely ve společném domě a oběma se nedávno narodilo dítě. Syn jedné však v noci zemřel, a tak zatímco druhá žena spala, první žena děti potají vyměnila. Jedna z nich tvrdila: „Ráno jsem vstala, abych svého syna nakojila, ale on byl mrtev. Když jsem si ho však pozorně prohlédla, zjistila jsem, že to není můj syn, kterého jsem porodila.“ Druhá však prohlásila: „Nikoli. Můj syn je ten živý a ten mrtvý je tvůj.“ Ale první trvala na svém. Král proto poručil: „Podejte mi meč.“ Přinesli tedy před krále meč. A král nařídil: „Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé.“ Tu řekla králi žena, jejíž syn byl ten živý a jíž se srdce svíralo soucitem nad jejím synem: „Prosím, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je neusmrcujte!“ Ale druhá řekla: „Ať není ani moje ani tvoje. Rozetněte je!“ Tu král rozhodl: „Dejte to živé novorozeně té, která řekla: »Neusmrcujte je«; to je jeho matka.“ Když se celý Izrael dozvěděl o rozsudku, který král vynesl, jala je bázeň před králem. Viděli, že je nadán Boží moudrostí k vykonávání soudu.

Možná, že jste už slyšeli tento příběh o moudrém a spravedlivém králi, který „šalamounsky“ rozhodl ve prospěch jedné ženy. Jedná se skutečně o epizodu ze soudcovského úřadu krále Šalomouna, který vynikal neobvyklou moudrostí. Šalomoun vládl v 9. století před Kristem, byl třetím Izraelským králem a panoval celých 40 let. Na jeho výchově se podílel jeho otec, izraelský král David, i královna – matka Bat-šeba a také prorok Nátan, kteří ho vedli k poznání Boží pravdy. Šalomoun byl úspěšný obchodník a diplomat. Dobře si uvědomoval strategickou polohu Izraele, území mezi Egyptem a Asií a chytře toho využil. Za jeho vlády se do země dováželo zlato, stříbro, vzácné dřevo, šperky, slonovina, orientální koření, exotická zvěř aj. Šalomoun zvelebil izraelskou říši, zavedl mořeplavbu, vystavěl chrám. Byl však i vynikajícím spisovatelem a básníkem. Traduje se, že napsal přes tisíc písní.

Kdo bude v Izraeli králem?

V době, kdy se Šalomoun narodil, byl už král David unaven válčením a toužil po klidu. Možná proto dal svému synovi jméno Šalomoun, což znamená „pokojný“. Král David dlouho váhal se zvolením některého ze svých synů za dědice trůnu. Nejstarší syn Adonijáš toho využil a uspořádal za městem oslavu, při které jej měli jeho přívrženci prohlásit za krále. Prorok Nátan se však o spiknutí dověděl a informoval Davida, co Adonijáš chystá. Připomněl mu jeho nesplněný slib vůči Šalomounovi, že se jednou po něm stane králem. David se rychle rozhodl. Nařídil Nátanovi: „Pomaž za krále mého syna Šalomouna, na mém mezku jej vezte přes celý Jeruzalém do královského paláce a já mu přenechám trůn.“ Nátan hned naplnil Davidův příkaz. Šalomoun byl pomazán a jel městem k paláci. Lid radostně vítal nového krále a provolávali mu slávu. Když přívrženci Adonijáše uslyšeli jásot, rozprchli se. David se těšil, že skrze Šalomouna se konečně splní jeho životní touha, postavit v Jeruzalémě Hospodinu nádherný chrám.

Pokora mladého krále

Když se Šalomoun stal králem, nejprve svolal národ k velké oslavě. Před všemi se Hospodinu poklonil a přinesl mu oběti. Ještě té noci se Bůh Šalomouna zeptal: „Co si ode mne přeješ?“ Šalomoun odpověděl: „Hospodine, učinil jsi mě králem nad národem, kterého je jako písku v moři, ale jsem mladý a nezkušený. Bojím se, že nebudu umět tvému lidu dobře vládnout. Prosím tě, dej mi moudrost, abych rozeznal co je správné a co špatné.“ Pánu Bohu se líbilo, že Šalomoun neprosil za osobní prospěch, ale skutečně mu šlo o dobro národa. Proto mu kromě moudrosti dal bohatství, slávu, dlouhověkost a další dary.

Stavba chrámu

Šalomoun neměl nepřátel, v zemi byl klid a hojnost. Nic mu nestálo v cestě, aby začal budovat chrám pro Hospodina. Ze vzdálených zemí objednal ty nejlepší suroviny. Když byl chrám dokončen, uspořádal Šalomoun velkou slavnost, kde spolu s celým národem děkovali Bohu za pomoc a všechna jeho dobrodiní. Obchodní karavany šířily zprávy o moudrosti a slávě krále Šalomouna. Mnozí lidé se přijížděli přesvědčit o tom, co slyšeli. Přijela sem se vzácnými dary i královna ze Sáby, země dnešního Jemenu. Kladla Šalomounovi nejrůznější otázky, vše si prohlédla a při loučení řekla známou větu: „Myslela jsem, že zprávy, které se o tobě šíří, jsou přehnané, ale teď vidím, že skutečnost je přesahuje. Chvála tvému Bohu, který tě obdařil takovou moudrostí.“

Šalomounovo selhání

I na příkladu krále Šalomouna je vidět, jak je důležité dodržovat všechna Boží nařízení. Jeho sňatky s cizinkami byly sice politicky výhodné, nicméně vedly k duchovnímu úpadku. Šalomounův harém byl velmi početný a patřila k němu dokonce dcera egyptského faraóna. Sňatky s cizinkami přinesly do země cizí náboženství. Král jim podléhal a svým srdcem přilnul k národům, s nimiž se Izrael neměl směšovat. Manželkám povolil i stavby pohanských svatyní a ony pak uctívaly pohanské bohy. Šalomoun se dokonce účastnil i těchto modloslužeb. Toto hrubé porušení smlouvy s Hospodinem nezůstalo bez trestu. Bůh se na Šalomouna rozhněval a řekl mu: „Protože nedodržuješ má nařízení a dovolil jsi zavléct modloslužbu do Izraele, země bude rozdělena.“ Proroctví se vyplnilo v okamžiku vladařovy smrti, za vlády Šalomounova syna Rechabeáma.

Každý člověk potřebuje Zachránce

Šalomoun dobře věděl, že se měl řídit Božími zákony, přesto selhal. Takoví jsme my lidé. Víme, co máme dělat, ale nejsme schopni odolat lidské přirozenosti. Všichni propadáme hříchu. Proto potřebujeme nabízenou Boží milost v Ježíši Kristu, Božím Synu. On je náš Zachránce. Doufáme, že i král Šalomoun v posledních dnech svého života činil pokání ze svého selhání, dostal milost od Boha a odešel na věčnost do Nebeského království.

Král Šalomoun je považován za jednoho z největších představitelů izraelské literatury. Sebral a složil tisíce přísloví a písní, jeho sbírky jsou součástí několika knih Bible. Řada jeho přísloví po čase zlidověla a dostala se do hovorové mluvy mnoha národů, např.: „Pýcha předchází pád“, „Přítel vlastnější bratra“, „Kdo jinému jámu kopá, do ní upadá“, „Marnost nad marnost“, „Nic nového pod sluncem“ a další. Které knihy se mu v Bibli připisují, je tajenkou osmisměrky na závěr uvedeného letáčku.

Kompletní sérii doposud vydaných letáčků řady „Galerie biblických postav“ nabízíme v pěkném obalu – složce s klopami, s možností vkládat nové letáčky této řady. Může také posloužit jako malý dárek. Složku s doposud vydanými tituly Vám nabízíme pod objednacím kódem HS1

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Biblické postavy
Hmotnost: 0.008 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: