Velikonoce jsou vnímány jako oslava vítězství života nad smrtí. Na velikonoční neděli si připomínáme, že Ježíš vstal z mrtvých. Předcházel tomu však Velký pátek, den ukřižování Ježíše. Již události předtím ukazují na utrpení Pána Ježíše: zápas v Getsemane, zatčení, posměch, bití, soudy, kruté zacházení, bičování, ukřižování. Velká bolest, velké utrpení... Pokud z vlastní zkušenosti víte, co je bolest a utrpení, pokud sami zápasíte s nějakou nemocí, pokud jste ztratili někoho blízkého, víte, že o těchto věcech se nemluví snadno. Bible se tomuto tématu nevyhýbá, mluví o něm otevřeně a jasné.

Může mít utrpení nějaký smysl?

Když Bůh stvořil život na zemi, byl to dokonalý svět, bez bolestí a trápení. To, co Bůh stvořil, bylo dobré. Když stvořil člověka, muže a ženu ke svému obrazu, viděl, že je to velmi dobré. Adam a Eva žili v dokonalém vztahu se svým Stvořitelem. Pak přišlo první pokušení, neposlušnost, podcenění Božího varování, hřích. Do světa vstoupilo zlo. Dokonalé vztahy se zničily. Přišla bolest, trápení, nemoci a smrt. Ovlivnilo to člověka i celou přírodu. Od té doby je bolest zkušeností každého člověka. Možná se ptáme: proč to Bůh dovolí, proč to nezmění? Je tu více důvodů.

Důsledky našeho jednání

Někdy přichází do našeho života bolest a trápení v důsledku našich špatných činů, našeho hříšného života. Kouřím a dostanu rakovinu plic, jsem nevěrný své manželce a rozpadne se mi manželství. Jezdím na červenou, často překračuji povolenou rychlost a dostanu tučnou pokutu. Mohu si za to sám... Podobně tomu může být v mnoha jiných situacích. Bůh soudí hřích, chce, abychom si uvědomili důsledky svých špatných rozhodnutí.

Utrpení jako zkouška víry

Každé trápení v našem životě nemusí být důsledkem našeho hříchu. Zkoušky mají prověřit, co je v nás. Mají ukázat, jací jsme, jaká je naše víra, naše důvěra v Boha. Pro národ izraelský bylo putování po poušti velice těžké. Každodenní žár slunce, málo vody, málo stínu. Byla to však zkouška důvěry v Hospodina, zda tento národ skutečně věří tomu, že se o něj Bůh postará. Starozákonní příběh o Josefovi nám vykresluje jeho život. Než se stal správcem Egypta, byl nespravedlivě uvězněn. To nebyl trest za jeho hřích, ale zkouška jeho víry. Trpěl proto, že byl věrný Bohu. I skrze utrpení nás Bůh vychovává a vede k prohloubení víry, pročištění našeho charakteru a našich tužeb. Dalším z pozitivních efektů zkoušek je to, že když sami projdeme nějakým trápením, jsme soucitnější k lidem, kteří trpí. Máme citlivější srdce a jsme ochotnější jim pomoci. Jsme tak podobnější Pánu Ježíši, který byl plný soucitu s trpícími.

Odkud tedy přichází utrpení?

V Bibli najdeme starozákonní příběh o Jobovi. Byl to velmi bohatý muž a ve všem se mu velice dařilo. Satan však zpochybňoval před Pánem Bohem Jobovu upřímnou víru. Říká mu: „Job v tebe věří jen proto, že má všechno. Ale vezmi mu rodinu, bohatství, nakonec i zdraví a bude ti, Bože, zlořečit.” Bůh dal satanovi svolení, dovolil, aby Joba trápil. Dal mu však jasné mantinely, kam smí a kam už nesmí zajít. Satan způsobil Jobovi bolest, ranil ho hroznými vředy. Chtěl ho zlomit, zničit jeho důvěru v Boha. Ale nepodařilo se mu to. Bůh nakonec Joba z trápení vysvobodil a vše mu několikanásobně vynahradil.

Naše představy o životě

Někdy si lidé myslí, že jim Pán Bůh dluží bezproblémový život, že na to mají nárok. Když pak přijde bolest, utrpení, tak to Bohu vyčítají. Někteří dokonce proklínají Boha. Jak reagoval Job? Říká své ženě: „To máme od Boha přijímat jen dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?” Nečekejme však, že vždycky budeme znát odpověď na otázku: „Proč se v mém životě děje to, co se děje?” Ani Jobovi to Bůh nezjevil. Ale Jobovi to utrpení pomohlo k tomu, aby získal hlubší pohled na Pána Boha. Uznal, že před tímto utrpením vlastně Boha neznal, jen jaksi zdálky, měl svoje mlhavé představy o Bohu. Skrze utrpení se však přiblížil Bohu! Tak ani my nemůžeme vždy porozumět Božím cestám a spíše než „proč” bychom se měli ptát: „Co mne chceš, Bože, naučit?” Utrpení nás nemá zahnat do beznaděje, ale vehnat do Boží náruče. Tam jsme v bezpečí...

Ježíšovo utrpení

To, co Ježíš prožíval v době Velikonoc, byla nepředstavitelná bolest: duchovní, emocionální, fyzická. Smrt ukřižováním byla ta nejkrutější a nejbolestivější smrt, zdlouhavé mučivé umírání. Přičtěme si k tomu něco, co si nedokážeme vůbec představit: Ježíš nese tíhu hříchu celého lidstva. To všechno podstoupil proto, abychom mohli být vykoupeni z hříchu a smrti. Naplnil tím odvěký Boží plán, Boží vůli. Dal nám příklad, abychom i my vytrvali na Boží cestě, i když i to nám může přinést utrpení.

Nové nebe a nová Země

Božím cílem je přivést všechno k dokonalému obnovení v Ježíši Kristu. To je naše vize, perspektiva věčného života. Ten první ráj jsme ztratili, ten druhý čekáme. Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde už nebudou slzy, pláč, bolest nebo smrt. A znovu bude platit: milující Bůh uprostřed svých milovaných dětí, vykoupených a očištěných. Tento život připravuje Bůh těm, kteří přijali Ježíše Krista jako svého Spasitele.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!