Seznam modliteb slavných lidí 1. Ludwig van Beethoven (1770-1827) geniální hudební skladatel 2. Lev N. Tolstoj (1828-1910) spisovatel a filosof 3. Thomas More (1478-1535) anglický státník, humanista a teolog 4. J. A. Komenský (1592-1670) biskup Jednoty bratrské a pedagog 5. Michelangelo Buonarroti (1475-1564) sochař, malíř, architekt 6. Johannes Kepler (1571-1630) vědec, astronom 7. David (Bible, Žalm 23) druhý izraelský král

Ludwig van Beethoven Bože, Duchu, který každým prostorem a nekonečným časem pronikáš, Ty jsi nad hranicemi myšlenky, která se upíná vzhůru. Před počátkem světa jsi byl a rozkázal jsi zmatku, aby se stal ušlechtilým řádem. Byl jsi dříve než Země plula v nebeském prostoru. Skrze Tvoji skrytou lásku vše povstalo ke Tvé oslavě. Přijmi vděčnou píseň chval… Co tě vedlo k tomu, abys neomezeně projevoval svoji moc a dobrotu? Jaké zářivé světlo vedlo Tvoji sílu a moudrost bez hranic? Veď mého ducha, pozvedni mne svou silou z těžké hlubiny, abych bez bázně a v ohnivém vzmachu přispěl k oslavě Tebe! Neboť Ty jediný umíš naplnit nadšením.

Lev N. Tolstoj Otče mého, ale i veškerého života, uděl mi sílu k věrné práci ve Tvé službě. Děj se Tvá vůle. Kdybych měl vždy na mysli, že v životě nejvíc záleží na konání Tvé vůle, nebyl bych propadl pochybnostem. Vzpínám se jako kůň, když pochybnosti přicházejí a já necítím Tvé vedení. Očisti mě, a nedopusť, abych zbloudil a Tvůj Duch ve mně oněměl.


Thomas More Dej mi zdravou mysl, Pane, vidět dobro kolem nás, ať se s hříchem nezapletu, kéž napravím se včas. Dej mi mladou duši, Pane, co nenaříká, nereptá, ať neberu příliš vážně svoje malicherné já. Dej mi i chuť k jídlu, Pane, také co bych k jídlu měl, dej mi zdravé tělo, Pane, bych s ním dobře zacházel. Dej mi, prosím, humor, Pane, a milost, abych chápal vtip, ať mám radost ze života a umím druhé potěšit.

J. A. Komenský Tady jsem, Pane Bože můj a milosrdný Stvořiteli. Unavil jsem se hledáním východiska, ale kromě nebezpečí, strachu a nejistoty nic nenalézám. Nikdo pomoci nemůže, proto přicházím k Tobě a klekám u Tvých nohou, do vůle Tvé se zcela odevzdávám. Nalož se mnou pro Ježíše Krista jako s tím, kdo se do náruče Tvého milosrdenství pokládá. Hospodine, Panovníku nebe i země, Tvému jménu budiž čest, ne mně. Ty sám jsi hoden vzít moc, moudrost, sílu a čest, slávu i požehnání. Nikdy Tě neopustím. Nyní se zabydluji v hlubině Tvého milosrdenství. Místo hradeb, štítů se kladu do Tvé všemohoucnosti, před sebe jako stráž stavím Tvoji vševědoucnost. Tvé vůli odevzdávám klíče od brány mého srdce a všech mých úmyslů – odmykej, zamykej, čiň, co ráčíš. Před Tvým obličejem stojím takový jaký jsem a zbavuji se všeho, i sebe samého. Odevzdávám se Ti cele, plně a bez výhrad. Dělej se mnou co chceš a co vidíš za dobré. Nebráním se, nic nežádám, ať se děje Tvá vůle se mnou i skrze mne, podle Tvého přání. Jen o to jedno Tě prosím, nikdy mě neopouštěj. Amen.


Michelangelo Buonarroti Nabídky světa, jak to vidím k stáří, mi nenechaly čas se k Bohu brát. Nejenom, že jsem nedbal jeho darů, já právě jimi hřešil tolikrát! Čím jiný zmoudří, tím já hloupnu pouze a pozdě ten svůj omyl poznávám. Už nedoufám, jen volám k Němu v touze, zbav mne té lásky, kterou k sobě mám. Zkrať pro mne napůl cestu do nebe, můj drahý Pane, vždyť bez Tebe sám nezdolám, ani tu první polovinu. Nauč mně říkat ne k světským rozkoším, k těm jeho krásám, které stále ctím. Dokud ještě žiji, dej mi vděčnost za čas k pokání, díky za Tvé čekání.


Johannes Kepler Veliký je náš Pán, veliká je jeho moc a bez konce jeho moudrost. Chvalte jej nebesa, chval jej slunce, měsíc i hvězdy řečí, která je vám dána, abyste Stvořitele chválili. Chvalte jej nebeské chóry, chvalte jej vy, kteří slyšíte tyto harmonie. Také ty má duše, zpívej, zpívej Pánu, pokud je ti to dopřáno. Od něho, skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Za to, co ještě neznáme, ale i za to, co jsme již poznali, jemu buď chvála, čest a sláva od věků na věky. Děkuji Ti, Stvořiteli a Pane, že jsi mi daroval radost ze svého stvoření, jsem nadšen nad dílem Tvých rukou. Oznamoval jsem slávu Tvých skutků lidem natolik, nakolik můj duch mohl pochopit Tvou nekonečnost. Ve své milosti mi odpusť, když jsem řekl něco, co Tě nebylo hodno, nebo jsem hledal svou vlastní slávu.


Bible, Žalm 23 (Žalm Davidův) Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!