CO JE TO PRAVDA? EXISTUJE VŮBEC?

Zastávat názor, že existuje objektivní, neměnná pravda, se v současné době „nenosí“. Jen v oblasti přírodních zákonů se stále počítá s pravdami, které se nemění. Ovšem v jiných oblastech života už lidé nepřijímají všeobecně platnou pravdu. To je známka postmoderní doby. Všechno je relativní. Místo hledání objektivní pravdy si lidé vytvářejí svoje vlastní názory, vlastní pohledy a tím pádem se chovají a jednají podle svých osobních preferencí. Projevuje se to hlavně v oblasti morálních postojů. Důsledky můžeme vidět v rozkladu mezilidských vztahů, manželství a rodin. Podobné názory se objevují i v duchovní oblasti. Můžete si věřit, čemu chcete, je to nakonec jedno, jen když mi dáte pokoj…

Velikonoční události, o kterých nám podává svědectví Nový zákon, ukazují zvláštním způsobem na pravdu. A také na to, jestli ji hledáme nebo nehledáme. Když Ježíš Kristus stojí před římským vládcem Pilátem, říká: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Na to mu Pilát posměšně odpovídá: „Co je pravda?“

O JAKÉ PRAVDĚ VYDÁVÁ JEŽÍŠ SVĚDECTVÍ?

Pilát v roli soudce se ptá Ježíše: „Ty jsi král Židů?“ Vidí před sebou obyčejného člověka, který rozhodně nevypadá jako král, nemá bohatství, slávu ani služebníky. Pilát pravdu nehledá, nechtěl se tím unavovat. Asi si myslel: Tak hlavně abych tento případ co nejrychleji vyřešil, abych už měl za sebou tuto nepříjemnou židovskou záležitost, která se mě osobně netýká. Hlavně, ať není žádné povstání, aby se to náhodou nedoneslo do Říma. A tak Ježíš odpovídá Pilátovi otázkou: „Proč se ptáš? Ptáš se sám od sebe, protože chceš skutečně zjistit, kdo jsem, nebo se ptáš proto, že ti to řekli jiní?“ Pilát na to reaguje pohrdavě: „Jsem snad Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Já mám pouze zjistit, jaká je tvoje vina. Tak čím ses provinil?“ V této chvíli se mohl začít Pán Ježíš hájit. Mohl říct: „Nejsem vinen ničím, z čeho mě obviňují.“ Místo toho Ježíš vysvětluje pravdu o svém království: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“

CESTA PRAVÉHO POKOJE, LÁSKY A RADOSTI

Království, které představuje Pán Ježíš, má duchovní charakter. Neřídí se hodnotami tohoto světa. Nejde mu o moc, o nadvládu nad územím nebo lidmi. Ježíš, jako král, přišel, aby lidem sloužil. Přišel, aby porazil úhlavního nepřítele, kterým není člověk, ale ďábel. Nepřišel zvítězit na bitevním poli, ale v lidských srdcích. Přišel, aby přinesl lidem radostnou zvěst, aby vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, aby propustil zdeptané na svobodu a vyhlásil léto milosti Hospodinovy. Přišel jako Zachránce lidí z moci hříchu, z věčného trestu a zahynutí. Přišel, aby nás uvedl na cestu pravého pokoje, lásky a radosti. Přišel, aby zjevil Boží milost, odpuštění a věčný život těm, kdo v něho věří a kdo ho přijímají jako svého krále.

CHCEME VŮBEC POZNAT PRAVDU?

Koho vidíme v Ježíši my? Obyčejného člověka, moudrého učitele, zakladatele jednoho ze světových náboženství – nebo toho, kým popravdě je: Krále králů, Pána nad viditelným i neviditelným světem? Ježíš říká, že přišel vydat svědectví pravdě. Jeho království stojí na duchovní pravdě. On vlastně říká: Je tady objektivní pravda, je poznatelná. Není závislá na tom, jak se cítíš – nebo necítíš. Nezávisí na tom, jestli ji přijmeš, nebo nepřijmeš. Jestli se ti líbí, nebo nelíbí. Jestli jí věříš, nebo nevěříš. Jestli se ti hodí, nebo nehodí do tvých představ o životě. Tuto pravdu neurčují lidé, její platnost nestojí a nepadá s názory společnosti. Církev nad touto pravdou nevládne, ale je jí podřízena. Není to pravda jen pro židovskou kulturu, nebo jen pro západní kulturu, ale má moc proměnit každou kulturu. Není závislá na proměnách času a lidského poznání, je nadčasová.

JAK SE OHLEDNĚ PRAVDY ROZHODUJEME MY?

Odbudeme tu otázku mávnutím rukou, že se pravda stejně nedá najít? To je největší chyba, kterou člověk může v životě udělat. Pán Ježíš říká: Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Bez poznání této pravdy jsme otroky hříchu a smrti, nejsme skutečně svobodní! I dnes je nám nabízena pravda. Je to pravda, která se dotýká těch nejdůležitějších životních otázek: Kde jsme se tady vzali? Jsme tady náhodou? Kam vlastně jdeme? Jaký má náš život smysl? Odpověď na toto hledání pravdy o životě je v poznání Pána Ježíše Krista. On je král a vládce toho duchovního i pozemského světa.

BIBLE – BOŽÍ DOPIS LIDEM

I dnes nás Boží slovo vyzývá: uvěřte v Pána Ježíše Krista. On je Zachránce. Nebuďte jako Pilát, nebuďte nevěřící cynik, skeptik. Hledejte pravdu, je možné ji poznat. Čiňte pokání ze svého hříchu, spolehněte se na odpuštění, které vám Bůh nabízí – ne pro vaše zásluhy, ale pro zásluhy a oběť jeho Syna, Pána Ježíše. Když prožijete duchovní nové narození, které přichází od Boha a které přijímáte vírou v Pána Ježíše, tehdy poznáte, že jste se narodili z pravdy. A tehdy zjistíte, že k nám Pán Ježíš mluví. Bible bude Božím dopisem pro vás. Skrze Ducha svatého k vám bude Ježíš mluvit slova života. Budete s ním mluvit v modlitbě a budete mu naslouchat. Pán vás povede k životu s ním v lásce a v pravdě.                                                                                              

Pavel Coufal

 

 

 

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!