CO NÁS ČEKÁ V NEDALEKÉ BUDOUCNOSTI?

Nastane totální katastrofa? Čeká nás konec lidských dějin? Jeden z nejstarších dokumentů, které historie zná – destička pocházející z nejstarší vrstvy trosek Babylónu – začíná slovy: Běda! Běda! Časy už nejsou, jako bývaly…“ Je tomu tak: generace za generací, po staletí je člověk přesvědčen, že přítomnost za mnoho nestojí a že budoucnost bude katastrofa. Často se dokonce stává, že řekne: „Naštěstí tu už nebudu, abych musel vidět, co se bude dít.“ To připomíná známý výrok krále Ludvíka XV: „Po mně potopa!“ – vrchol egoismu a neodpovědnosti, jehož následky vskutku dopadly na hlavu jeho následovníka Ludvíka XVI.

Kolem nás se ale přece jen dějí věci, které nás upozorňují, že je později než kdykoliv před tím. Červený kříž již před léty zveřejnil výroční zprávu, která ve zkratce říká: Loni bylo nejhůř, jak mohlo být. Ale bude ještě hůř. V roce 1998 se stalo více přírodních katastrof než kdykoliv předtím. Způsobily škody v rekordní výši a mají na svědomí mnohem víc uprchlíků než války a ozbrojené konflikty roku dohromady. A v následujících letech katastrofy pokračovaly. Čtyřicet z padesáti nejrychleji rostoucích světových metropolí se v současnosti nachází v zónách silných zemětřesení. Deset milionů lidí je v neustálém stavu ohrožení záplavami. Ve výčtu ohrožení, která zřejmě také souvisí s globálními změnami klimatu, bychom mohli pokračovat dál.

ZNAMENÍ POSLEDNÍ DOBY

V Bibli se říká, že přijdou falešní proroci a budou říkat‚ „já jsem Mesiáš“, a svedou mnohé. Čím více se společnost vzdaluje od biblických měřítek, tím většímu nebezpečí podvodu je vystavena. Člověk hledá odpověď' na otázku smyslu a cíle svého bytí. Hledá transcendentno,  protože byl stvořen, aby žil v souladu se Stvořitelem. Pokud se neorientuje na věčně platnou Boží vůli, pak se stává hříčkou jiných mocí. Propůjčuje sluch falešným učitelům, vůdcům sekt a guruům. To má za následek svod a zotročení. Rafinovanost takového svodu spočívá v tom, že obsahuje částečné pravdy a vypadá velmi nábožně. Proto je naprosto nezbytné znát Boží slovo a všechno jím měřit. Jen tak můžeme obstát.

POVSTÁNÍ A VÁLKY

Bible upozorňuje, že na konci věku povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Skeptici říkají: války byly vždycky. A přece je naše doba výjimečná zvláště uplatňováním pokročilých technologií pro válečné účely. Čína provedla zkoušku jedné z největších atomových bomb v historii - 70x větší ničivost než hirošimská.

HLAD

Velká část světa hladoví, každých 42 sekund zemře v Jižní Americe 1 dítě hladem. OSN odhaduje, že hladem je ohrožena miliarda lidí, další miliarda postrádá náležitou výživu. Na celém světě pokračuje eroze nejlepší orné půdy.

ZEMĚTŘESENÍ

Podle zprávy geologického výzkumu zemětřesení v USA dochází od roku 1900 k nezadržitelnému nárůstu velkých zemětřesení. Od roku 1900 do 1949 se velká zemětřesení objevovala průměrně třikrát za deset let. V 50. letech se počet ničivých otřesů zvýšil na hrozivých devět; v 60. letech na 13; v 70. letech na 56 a v 80. letech 74 velkých zemětřesení, a v 90. letech na šokujících 125 velkých ničivých zemětřesení. Planeta se otřásá jako nikdy předtím, přesně podle varování proroků.

SVĚTOVÝ CHAOS

Společným jmenovatelem mravního úpadku je terorismus, mafie, drogy, pornografie, zvrácenost, nárůstu násilí, rozpad rodiny, porušení sexuální identifikace jedince, nejsou dodržována lidská práva. Rudá Čína podle Čínské univerzity v  Hongkongu prodává pro transplantaci bohatých orgány popravených vězňů a v Brazílii bývají unášeni nezletilí bezdomovci a likvidováni pro dárcovství orgánu.

CO NÁM TO MÁ DNES ŘÍCT

Křesťan má biblické důvody k tomu, aby byl pesimistou, pokud jde o budoucnost světa bez Boha a naopak má velkou naději ohledně budoucnosti světa pod Boží vládou. Bible se zabývá událostmi, které mají přijít. Účelem těchto proroctví není bavit zvědavé lidi, uspokojovat jejich touhu po „tajemnu“ nebo je strašit, ale povzbudit zasvěcené. I my si klademe řadu otázek. Jak je nyní aktuální druhý příchod Ježíše Krista? A jak proběhnou události při Jeho druhém příchodu? Jak poznáme, že se tyto události blíží? Protože je v této oblasti mnoho názorových rozdílů a některé věci nejsou křišťálově jasné,  připisují někteří věřící učení o posledních věcech světa a člověka pouze druhořadý význam a považují ji za méně důležitou než ostatní biblické pravdy. Znalost proroctví má pro věřícího několikerý význam. Přináší nám radost uprostřed soužení, očišťuje nás a podněcuje ke svatému životu, uspokojuje řadu našich potřeb, říká nám pravdivá fakta o posmrtném životě, ukazuje nám pravdu o konci dějin, přináší důkazy o spolehlivosti celého Písma, protože naplnění řady proroctví, která se naplnila přesně tak, jak byla předpovězena, nemůžeme připsat náhodě,  nýbrž pouze Bohu.  Vzbuzuje v nás touhu uctívat Boha, který všemu vládne a dosáhne v dějinách naplnění své vůle.

KRISTUS PŘIJDE ZNOVU

Druhý příchod Ježíše Krista je jistý. Kristův návrat nám přináší pokoj, utěšení a naději. Proto nemusíme tak úzkostlivě vyhlížet znamení, která se mají uskutečnit před Kristovým příchodem na tuto zemi. Každý člověk by měl být připraven každý den na setkání s Bohem. Bude to setkání odměny i soudu. K této velké události dojde nečekaně a v jednom okamžiku.

JSME PŘIPRAVENI NA SETKÁNÍ S BOHEM?

Ale jak se připravit? Vždyť Boha nikdo nikdy neviděl! V Bibli, v Božím Slově, Bůh říká: „Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem.“ Bible říká, že Bůh má pro každého člověka připravený plán pro plný a šťastný život. Když ale člověk nerespektuje Boha, žije si po svém a porušuje Desatero, upadá do hříchu. I když si to možná neuvědomujeme, každý člověk je hříšný a zasluhuje smrt. Hřích ho odděluje od svatého a spravedlivého Boha. Dobrá zpráva v této situaci zní: ačkoliv jsme se k Bohu obrátili zády, miluje nás. My lidé jsme pro Boha tak cenní, že dal za naše hříchy ukřižovat svého Syna Ježíše Krista. On je jediná cesta k Bohu, jediná možnost, jak zabránit důsledkům našeho hříchu. Člověk, který chce být zachráněn, musí osobně přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána. Ježíše   přijímáme vírou a osobním pozváním v modlitbě. Modlitba je rozhovor s Bohem. Bůh Tě zná. Není  důležité, jaká slova volíš při své modlitbě, Bohu záleží na jejich upřímnosti. Rozhodnutí záleží jen na Tobě. Přijmeš nabídku Boha na záchranu v Ježíši Kristu? Ježíš chce, tak jak to slíbil, vstoupit do tvého života.

MŮŽEŠ SE MODLIT NAPŘÍKLAD TAKTO:

„Pane Ježíši, já tě potřebuji. Zhřešil jsem proti tobě. Odevzdávám ti svůj život a prosím tě, aby ses stal mým Pánem a Spasitelem. Děkuji ti za to, že jsi umřel za mne na kříži. Převezmi vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.“

 

„TO, CO S VÁMI ZAMÝŠLÍM,
ZNÁM JEN JÁ SÁM,
JE VÝROK HOSPODINŮV,
JSOU TO MYŠLENKY O POKOJI,
NIKOLI O ZLU;
CHCI VÁM DÁT NADĚJI
DO BUDOUCNOSTI.“    

JEREMJÁŠ 29,11

 

Líbí se Vám náš letáček? Doporučte ho svým přátelům na Facebooku!